Algemene voorwaarden

Identiteit van de ondernemer: YAY! TAART
Handelend onder de naam: Yay taart
Vestigingsadres: Haagdijk 71 | 4811TP | Breda
Telefoonnummer: 06-12182489
KvK-nummer: 82257949
BTW-identificatienummer: NL003661478B96

Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan YAY! TAART. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant YAY! TAART te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen
Aanbiedingen door en prijzen van YAY! TAART zijn vrijblijvend. YAY! TAART accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. YAY! TAART behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

YAY! TAART behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

Bestellingen
Door het plaatsen van een bestelling na overeenkomst per telefoon, e-mail, of internet is de overeenkomst een feit.  YAY! TAART behoudt zich het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling een week voor de ophaal datum.

Indien de taart bij een bedrijf of organisatie moet worden afgeleverd, dan wordt deze afgegeven bij de receptie. Nadat de taart bij de receptie is afgeleverd is YAY! TAART niet meer verantwoordelijk voor de verdere interne aflevering.

In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.

De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant YAY! TAART daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 uur na de aflevering, telefonisch en gemotiveerd in kennis te stellen.

Vanaf ontvangst van de producten is de koper volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Gezien de aard van de producten dient meestentijds een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door YAY! TAART geleverd gebak en taarten dienen gekoeld bewaard te worden en mogen maximaal vijf dagen na levering door de klant tot verteer aangeboden worden.

Betaling

Alle online en telefonische bestellingen van YAY! Taart worden vooraf online voldaan. Bestellingen op maat worden in overleg met de eigenaar voldaan. Bestellingen in de winkel dienen per direct te worden voldaan. Dit kan contant of met een bankpas.

Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en inclusief BTW.

De koper is de prijs verschuldigd die YAY! TAART in haar bevestiging aan de klant heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door YAY! TAART worden gecorrigeerd.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Verplaatsen, annuleren of wijzigen bestelling
Het verplaatsen, annuleren of wijzigen van een bestelling kan tot zeven werkdagen voorafgaande de ophaaldatum. Binnen de zeven werkdagen worden er kosten in rekening gebracht.

Voor het verplaatsen van de bestelling, 35 euro.
Voor de bestelling te verkleinen, 35 euro.

Voor het annuleren van de bestelling,
Tot 5 werkdagen voorafgaande de ophaaldatum, 25% van de totaalprijs.
Tot 3 werkdagen voorafgaande de ophaaldatum, 50% van de totaalprijs.
Binnen twee werkdagen voorafgaande de ophaaldatum, 100% van de totaalprijs.

Workshops
De workshops zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen. Na betaling ontvangt u een persoonlijke e-mail van ons met een bevestiging, dit kan een aantal werkdagen duren.

Per workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal zit voorlopig op 6 volwassen deelnemers per workshop i.v.m COVID19. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.

Afmelden door deelnemer:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang kunt u een andere workshop uitkiezen uit ons aanbod, om aan deel te nemen. Hiervoor kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Mocht er op het moment van annuleren geen aanbod zijn die u aanspreekt, dan kunt u op een later tijdstip een workshop uitkiezen. Het betaalde bedrag wordt dan omgezet in een tegoedbon.

Bij annulering vanaf 30 dagen vóór aanvang van de startdatum kunt u niet meer kiezen voor een andere workshop of geld retour krijgen. Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

Annulering/verplaatsing door YAY! Taart
YAY! Taart is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.

YAY! Taart  is gerechtigd bij ziekte of bijzondere omstandigheden van de docent de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt, in overleg, de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum, in overleg met de deelnemer.

YAY! Taart is gerechtigd bij maatregelen, gesteld door de overheid in verband met COVID19, de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of mag de deelnemer een andere workshop uitkiezen uit het aanbod. Dit wordt zo goed mogelijk overlegd met de deelnemer.

Overig
YAY! Taart behoudt zich altijd het recht om de workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen. Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.

Afbeeldingen op taarten
Afbeeldingen en foto’s dienen aangeleverd te worden in de gangbare bestandsformaten JPG, GIF of PNG van voldoende resolutie.

YAY! TAART streeft er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren. Door het gebruik van eetbare inkt en printbenodigdheden kan het gebeuren dat kleuren en kwaliteit van foto’s en logo’s niet 100% overeenstemmen met het origineel of de getoonde productfoto’s. YAY! TAART kan in dat geval niet aansprakelijk worden gesteld.

YAY! TAART is niet verantwoordelijk voor de inhoud van ingezonden en als gevolg daarvan op producten verwerkte afbeeldingen. Desondanks is YAY! TAART zich bewust van haar maatschappelijke verantwoording en wil zij haar ethiek hoog houden. Daarom worden alle ingezonden afbeeldingen door YAY! TAART gecontroleerd op ongeoorloofde inhoud volgens Nederlands en Europees recht. Foto’s die aanstoot geven (b.v. met pornografische of gewelddadige inhoud) of schadelijk kunnen zijn voor minderjarigen of persoonlijkheidsrechten en/of copyrights van derden kunnen schaden, worden geweigerd. De koper wordt terechtgewezen op het overtreden van onze voorwaarden en in de gelegenheid gesteld een andere afbeelding in te zenden of de koop te annuleren.

Overmacht
In geval van overmacht heeft YAY! TAART het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat YAY! TAART gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Klachten
Overal worden foutjes gemaakt. YAY! TAART doet er alles aan de bestellingen en leveringen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Desondanks kan het voorkomen dat er iets misgaat. Mocht de klant een klacht willen indienen dan kan dat via de vermelde contactgegevens op de website. YAY! TAART neemt elke klacht uiterst serieus en zorgt voor een passende oplossing. Klachten worden binnen 1 week na levering behandeld.

Aansprakelijkheid
YAY! TAART is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van YAY! TAART is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van YAY! TAART komen. YAY! TAART draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt YAY! TAART eveneens geen verantwoordelijkheid. YAY! TAART is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en YAY! TAART, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van YAY! TAART. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door YAY! TAART uitgesloten. YAY! TAART is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan YAY! TAART. Verzending is onder deze omstandigheden geheel voor risico van de klant.

Diversen
De klant van YAY! TAART dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door YAY! TAART geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. YAY! TAART garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen YAY! TAART en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.